Atheist - an awer reliéis

Jean Leyder

Den Albert Einstein, den sech als zudéifst reliéis bezeechent huet, obwuel en Atheist wor, schreift : „Das Wissen um die Existenz des für uns Undurchdinglichen,  der Manifestationen tiefster Vernunft und leuchtendster Schönheit, die unserer Vernunft nur in ihren primitivsten Formen zugänglich sind, dies Wissen und Fühlen macht wahre Religiosität aus; in diesem Sinn und nur in diesem gehöre ich zu den tief religiösen Menschen."

Reliositéit brauch net onbedéngt eng Institutioun, Dogmen oder en theistescht Gottesbild, mä weist sech authentesch an der individueller Besënnung op dat, wat mech am déifsten beréiert.

De Nietzsche bréngt et aphoristesch op de Punkt: „In jeder Religion ist der religiöse Mensch eine Ausnahme."

Fro: Ënner welleche Viraussetzungen ass - an engem definitiv säkulären Ëmfeld - eng Korrektur, en Neizougang zu authentescher Reliositéit méiglech a néideg?

An 3 Konferenzen versiche mer déi Thematik ze verdéiwen.

D'Konferenzen gi gehalen vum Jean Leyder, Initiator an éischten Direkter vun der Erwuessebildung Lëtzebuerg.