Musek vun Ufank un - Cours 7

Sarah Grün

Inscription: 26 34 73 1, workshop@khn.lu, www.khn.lu


Musek huet keng Altersgrenzen. D'Kanner entdecken zesumme mat hirer Bezuchspersoun d'Welt vun der Musek. Et gëtt zesummen gesongen, Musek aus ënnerschiddlechen Kulturen gelauschtert, gedanzt a vill nei Museksinstrumenter virgestallt.

D'Sarah Grün studéiert un der "Hochschule für Musik Saar" zu Saarbrécken Elementar Musekspädagogie.

Suggestions