Schnuppercours: Musek vun Ufank un (9h30)

Sarah Grün

Inscription: 26 34 73 1, workshop@khn.lu, www.khn.lu


Musek huet keng Altersgrenzen. D'Kanner entdecken zesumme mat hirer Bezuchspersoun d'Welt vun der Musek. Et gëtt zesummen gesongen, Musek aus ënnerschiddlechen Kulturen gelauschtert, gedanzt a vill nei Museksinstrumenter virgestallt.


D'Sarah Grün huet un der "Hochschule für Musik Saar" zu Saarbrécken Elementar Musekspädagogie studéiert.

Suggestions